20/06/2009

Vũ Lăng Xuân

Vũ Lăng Xuân
Lý Thanh Chiếu

武陵春

風住塵香花幾盡
日晚倦梳頭
物是人非事事休
欲語淚先流
聞說雙溪春尚好
也擬泛輕舟
只恐雙溪舴艋舟
載不動許多愁

Phong trụ trần hương hoa dĩ tận
Nhật vãn quyện sơ đầu
Vật thị nhân phi sự sự hưu
Dục ngữ lệ tiên lưu
Văn thuyết Song Khê (2) xuân thượng hảo
Dã nghĩ phiếm khinh châu
Chỉ khủng Song Khê trách mãnh châu
Tái bất động hứa đa sầu


Gió lặng hương hoa đã phai tàn
Tóc mai đà biếng chải
Vật đổi sao dời có chi mãi
Im nghe lệ chảy dài
Nghe nói Song Khuê xuân vẫn đẹp
Muốn thả thuyền nhẹ du
Chỉ sợ Song Khuê thuyền hơi nhỏ
Muôn sầu làm sao chở đủ

Không có nhận xét nào: