20/06/2009

Điệu từ Thái Tang Tử

Điệu từ Thái Tang Tử
Chu Đôn Nho

採桑子

扁舟去作江南客
旅雁孤雲
萬里煙塵
回首中原淚滿巾
碧山對晚汀州冷
楓葉蘆根
日落波平
愁損辭鄉去國人


Biên chu khứ tác Giang Nam khách
Lữ nhạn cô vân
Vạn lý yên trần
Hồi thủ Trung Nguyên lệ mãn cân
Bích sơn đối vãn Đinh châu lãnh
Phong diệp lô căn
Nhật lạc ba bình
Sầu tổn từ hương khứ quốc nhân
Giang Nam thả thuyền con làm khách
Nhạn phiêu du mây cũng lẻ loi
Cõi trần vạn dặm mù khơi
Trung Nguyên ngoảnh lại, lệ thời đẫm khăn
Non xanh tựa cù lao hoang lạnh
Đỏ lá phong, bạc trắng ngàn lau
Trời tà sóng lặn đã lâu
Tha hương lữ khách muôn sầu giăng giăng